30 January 2013

103 திருவருட்பா


                                       சிவசண்முக சிவஞான தேசிகன் திருவடி வாழ்க 

                                நண்ணேனோ மகிழ்வினொடும் திருத்தணிகை மலைஅதனை நண்ணி என்றன்

                                கண்ணேநீ   அமர்ந்தஎழில்  கண்குளிரக்  காணேனோ  கண்டுவாரி

                                உண்ணேனோ  ஆனந்தக் கண்ணீர்கொண்டாடி  உனக்கு உகப்பாத் தொண்டு

                                பண்ணேனோ  நின்புகழைப்  பாடேனோ  வாயாரப்  பாவியேனே


                                பாவியேன் படுந்துயருக்கு  இரங்கி அருள்  தணிகையில் என்பால் வாஎன்று

                                கூவிநீ  ஆட்கொள ஓர்  கனவேனும் காணேனோ குணப்பொற் குன்றே

                                ஆவியே  அறிவேஎன்  அன்பே என் அரசே நின் அடியைச் சற்றும்

                                 சேவியேன்  எனினும் எனைக் கைவிடேல்  அன்பர் பழி  செப்புவாரே.                

                                                      ஓம் சரவணபவ

29 January 2013

102. சித்தி விநாயகர் பதிகம்


                                     2013 - ஜனவரி 29, ஶ்ரீ நந்தன, தை  16, செவ்வாய்

                       அஞ்சுமுகத்   தான்மகன்மால்    அஞ்சுமுகத்   தான்அருள்வான்
                       அஞ்சுமுகத்   தான்அஞ்    சணிகரத்தான் - அஞ்சுமுக
                       வஞ்சரையான்  காணா  வகைவதைத்தான்  ஓர்அரையோ
                       டஞ்சரையான்  கண்கள் அவை.

                                                                                          - வள்ளலார்

25 January 2013

101 - திருவருட்பா - இன்பக் கிளவி


                                           2013 - ஜனவரி 25, ஶ்ரீ நந்தன தை, 12- வெள்ளி

                                    தில்லை  வளத்தார்  அம்பலத்தார்  திருவேட்  களத்தார்  செவ்வணத்தார்
                                    கல்லை  வளைத்தார்  என்தன்மனக்  கல்லைக்  குழைத்தார்  கங்கணத்தால்
                                    எல்லை  வளைத்தார்  தியாகர்தமை  எழிலார்  ஒற்றி  எனும் நகரில்
                                    ஒல்லை  வளைத்துக் கண்டேன்நான்  ஒன்றும்   உரையா திருந்தாரே.


                                    தருவார்  தருவார்  செல்வமுதல்  தருவார்  ஒற்றித் தலம் அமர்வார்
                                    மருவார்  தமது    மனவருவார்    மருவார்  கொன்றை மலர் புனைவார்
                                    திருவார்  புயனும்  மலரோனும்  தேடும் தியாகப்  பெருமானார்
                                    வருவார்  வருவார்  எனநின்று  வழிபார்த் திருந்தேன் வந்திலரே.
               

                                      அருட்பெருஞ் சோதி அருட்பெருஞ்சோதி
                                      தனிப் பெருங் கருணை அருட்பெருஞ் சோதி.

                                      எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க! 
                                      வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க!

24 January 2013

100. திருவருட்பா - நெஞ்சறிவுறுத்தல்

                                            2013 -ஜனவரி 24, ஶ்ரீநந்தன, தை 11, வியாழன்

தினசரி தியானம் வலைப்பதிவு தொடங்கி 100 ஆவது பதிவை, சதாசர்வமும் இதயகமலத்தில் வீற்றிருந்து திருவருள் புரியும் திரு அருட்பிரகாச வள்ளல் பெருமானார்க்கு சமர்ப்பிக்கிறேன்.


                              வெண்ணீ றணிந்து  விதிர்விதிர்த்து  மெய்பொடிப்பக்
                              கண்ணீர் அருவி கலந்தாடி - உண்ணீர்மை

                              என்புருகி  உள்ளுருகி இன்பார்  உயிருருகி
                              அன்புருகி  அன்புருவம்  ஆகிப்பின் - வன்பகன்று

                              புண்ணியா திங்கட் புரிசடையாய் பொன்னிதழிக்
                              கண்ணியா எங்கள் களைகண்ணே - எண்ணியாங்

                              கன்பர்க் கருளும் அரசே அமுதேபேர்
                              இன்பக் கடலே எமதுறவே - மன்பெற்று

                              மாற்றுரையாப் பொன்னே மணியேஎம் கண்மணியே
                              ஏற்றுவந்த  மெய்ப்பொருளே என்றுநிதம் - போற்றிநின்றால்

                              உள்ளூறி உள்ளத் துணர்வூறி அவ்வுணர்வின்
                              அள்ளூறி அண்ணித் தமுதூறித் - தெள்ளூறும்
                              வான்போல் பரவி மதிபோல் குளிர்ந்து உயர்கோல்
                              தேன்போல் மதுரிக்கும் தேவனெவன்?

23 January 2013

99 - வடிவுடை மாணிக்க மாலை - அபிராமி

                                          2013 - ஜனவரி 23, ஶ்ரீநந்தன - தை 10, புதன் கிழமை


                               காமம்   படர் நெஞ்  சுடையோர்  கனவினும்  காணப்படாச்
                               சேமம்   படர் செல்வப்  பொன்னே மதுரச்  செழுங்கனியே
                               தாமம்   படர் ஒற்றி  யூர்வாழ்  பவளத்  தனிமலையின்
                               வாமம்   படர் பைங்   கொடியே  வடிவுடை  மாணிக்கமே.
                                                                                                     - வள்ளலார்


                              சுந்தரி  எந்தை  துணைவி, என்பாசத் தொடரையெல்லாம்
                              வந்தரி  சிந்துர   வண்ணத்தினாள்  மகிடன் தலைமேல்
                              அந்தரி  நீலி   அழியாத கன்னிகை  ஆரணத்தோன்
                              கந்தரி   கைத்தலத்தாள்  மலர்த்தாள் என் கருத்தனவே.

                                                                                       - அபிராமிப்பட்டர்

               
                             

                           

22 January 2013

98. வடிவுடை மாணிக்க மாலை - அபிராமி

                                           2013 - ஜனவரி 22, ஶ்ரீ நந்தன தை 9, செவ்வாய்

                           மலையான்  தவஞ்செய்து  பெற்றமுத்  தேஒற்றி  வாழ் கனகச்
                           சிலையான்  மணக்க  மணக்குந்தெய்  வீகத்  திருமலரே
                           அலையான்  மலிகடல்  பள்ளிகொண்  டான்தொழும் ஆரமுதே
                           வலையான்  அருமை மகளே வடிவுடை மாணிக்கமே.
                                                                                                            - வள்ளலார்


                                                        

21 January 2013

97. வடிவுடை மாணிக்க மாலை - அபிராமி

                                     2013 - ஜனவரி 21, ஶ்ரீ நந்தன தை 8, திங்கள்.

                     கண்ணேஅக்  கண்ணின்   மணியே  மணியில்  கலந்தொளிசெய்
                     விண்ணே    வியன்ஒற்றி  யூர்அண்ணல்  வாமத்தில்  வீற்றிருக்கும்
                     பெண்ணே  மலைபெறும்  பெண்மணி  யேதெய்வப்  பெண்ணமுதே
                     மண்நேயம்  நீத்தவர்  வாழ்வே  வடிவுடை மாணிக்கமே.
                                                                                                          - வள்ளலார்


                   ததியுறு  மத்தில்  சுழலும்  என்ஆவி  தளர்விலதோர்
                   கதியுறு  வண்ணம்  கருதுகண்டாய்;  கமலாலயனும்
                   மதியுறு  வேணி  மகிழ்நனும்  மாலும்  வணங்கியென்றும்
                   துதியுறு  சேவடியாய்  சிந்துரானன  சுந்தரியே!    
                                                                                                        - அபிராமிபட்டர்

20 January 2013

96. வடிவுடை மாணிக்க மாலை - அபிராமி


                                            2013 - ஜனவரி 20, ஶ்ரீ நந்தன தை 7,  ஞாயிறு

                         உன்னேர் அருள்தெய்வம் காணேன் மனத்தும் உரைக்கப்படாப்
                         பொன்னே அப்பொன் அற்புதஒளியே மலர்ப் பொன்வணங்கும்
                         அன்னே எம்ஆருயிர்க்கு  ஓருயிரே  ஒற்றியம்  பதிவாழ்
                         மன்னே ரிடம்வளர் மின்னே வடிவுடை மாணிக்கமே.
                                                                                                        - வள்ளலார்


                       சென்னியது   உன்  பொன்   திருவடித் தாமரை;  சிந்தையுள்ளே
                       மன்னியது      உன்  திருமந்திரம்;  சிந்துர  வண்ணப்  பெண்ணே
                       முன்னிய         நின்  அடியாருடன்  கூடி  முறை  முறையே
                       பன்னியது      என்றும்  உன்றன் பரஆகம  பத்ததியே.
                                                                                                      - அபிராமிபட்டர்

19 January 2013

95.வடிவுடை மாணிக்க மாலை - அபிராமி


                                            2013, ஜனவரி 19, ஶ்ரீநந்தன, தை 6, சனிக்கிழமை.

                                     திருமாலும்    நான்முகத்   தேவுமுன்  னாள்மிகத்   தேடிமனத்
                                     தருமா       லுழக்க  அனலுரு  வாகி   அமர்ந்  தருளும்
                                     பெருமான்எம்  மான்ஒற்றிப் பெம்மான்கைம்  மான் கொளும்  பித்தன்மலை
                                     மருமான்  இடங்கொள் பெண்மானே வடிவுடை மாணிக்கமே.
                                                                                                                         --வள்ளலார்


                                    பொருந்திய முப்புரை செப்புரை செய்யும்  புணர்முலையால்
                                    வருந்திய  வஞ்சி  மருங்குல்  மனோன்மணி  வார்சடையோன்
                                    அருந்திய நஞ்சு  அமுதாக்கிய அம்பிகை  அம்புயமேல்
                                    திருந்திய  சுந்தரி  அந்தரி பாதம் என் சென்னியதே.

                                                                                                                   ----அபிராமிபட்டர்  
                                     

                                   

18 January 2013

94. வடிவுடை மாணிக்க மாலை - அபிராமி

                                   
                                       2013, ஜனவரி 18, ஶ்ரீ நந்தன, தை 5, வெள்ளி
                                       பொருளே அடியர் புகலிட மேஒற்றிப் பூரணன்தண்
                                       அருளேஎம்  ஆருயிர்க் காந்துணை  யேவிண் ணவர்புகழும்
                                       தெருளே மெய்ஞ் ஞானத் தெளிவே மறைமுடிச் செம்பொருளே
                                       மருளேத நீக்கும் ஒளியே வடிவுடை மாணிக்கமே.
                                                                                                                   - வள்ளலார்

                                      மனிதரும், தேவரும், மாயாமுனிவரும் வந்து சென்னி
                                      குனிதரும் சேவடிக் கோமளமே! கொன்றைவார் சடைமேல்
                                      பனிதரும் திங்களும் பாம்பும் பகீரதியும் படைத்த
                                      புனிதரும் நீயும் என் புந்தி எந்நாளும் பொருந்துகவே.
                                                                                                                      - அபிராமி பட்டர்

                                     


                                   


                                      

17 January 2013

93. வடிவுடை மாணிக்க மாலை -அபிராமி

                                          2013 - ஜனவரி 17, ஶ்ரீ நந்தன, தை, 4, வியாழன்.

                               
                                      மானேர்   விழிமலை  மானேஎம்  மானிடம்   வாழ்மயிலே
                                      கானேர்   அளகப்  பசுங்குயிலே  அருட்கட்  கரும்பே
                                      தேனே    திருவொற்றி   மாநகர்  வாழும்  சிவசத்தியே
                                      வானே    கருணை  வடிவே  வடிவுடை மாணிக்கமே
                                                                                                   - வள்ளலார்


                                      அறிந்தேன் எவரும் அறியா மறையை; அறிந்துகொண்டு
                                      செறிந்தேன், உனது திருவடிக்கே; திருவே!  வெருவிப்
                                      பிறிந்தேன்  நின் அன்பர் பெருமை எண்ணாத கருமநெஞ்சால்
                                      மறிந்தே  விழும்நரகுக்கு உறவாய மனிதரையே.
                                                                                                        - அபிராமி பட்டர்
                           

                                     
   

16 January 2013

92. வடிவுடை மாணிக்க மாலை - அபிராமி


                                    அணியே  அணிபெறும்  ஒற்றித்  தியாகர்தம்  அன்புறுசற்
                                    குணியேஎம்  வாழ்க்கைக்  குலதெய்வ  மேமலைக்  கோன் தவமே
                                    பணியேன்  பிழைபொறுத்  தாட்கொண்ட  தெய்வப்  பதிகொள்  சிந்தா
                                    மணியேஎன்  கண்ணுண்  மணியே  வடிவுடை மாணிக்கமே.
                                                                                                                                --வள்ளலார்                                    துணையும்   தொழுந்தெய்வமும்   பெற்றதாயும்  சுருதிகளின்
                                    பணையும்     கொழுந்தும்     பதிகொண்டவேரும்  பனிமலர்ப்பூங்
                                    கணையும்      கருப்புச்சிலையும்   மென்பாசாங்குசமும்  கையில்
                                    அணையும்     திரிபுர  சுந்தரிஆவது  அறிந்தனமே.
                                                                                                                            - அபிராமிப்பட்டர்  

15 January 2013

91. வடிவுடை மாணிக்கமாலை -- அபிராமி அந்தாதி

                 
           


                        கடலமுதே   செங்கரும்பே    அருட் கற்பகக் கனியே
                        உடலுயிரே    உயிர்க்குள்     உணர்வே   உணர்வுள்  ஒளியே
                        அடல்விடை   யார்ஒற்றி        யார் இடங்  கொண்ட அருமருந்தே
                        மடலவிழ்       ஞானமலரே    வடிவுடை  மாணிக்கமே

                                                                                                           -- வள்ளலார்      
                         


                         உதிக்கின்ற   செங்கதிர்  உச்சித்  திலகம்  உணர்வுடையோர்
                         மதிக்கின்ற    மாணிக்கம்  மாதுளம்  போது  மலர்க் கமலை
                         துதிக்கின்ற  மின்கொடி  மென்கடிக்  குங்கும  தோயமென்ன
                         விதிக்கின்ற  மேனி அபிராமி  என்றன்  விழுத்துணையே.
                                                          -------------------                          -அபிராமிப் பட்டர்
                   
         

                                                                                                           
                       
                       

                       

14 January 2013

90. அபிராமி அந்தாதி

                                                     கணபதி காப்பு

                          தாரமர் கொன்றையும் சண்பக மாலையும் சாத்தும்  தில்லை
                          ஊரர்தம் பாகத்து உமை மைந்தனே! உலகேழும் பெற்ற
                          சீரபிராமி யந்தாதி எப்போதும் என்சிந்தையுள்ளே
                          காரமர் மேனிக் கணபதியே! நிற்கக் கட்டுரையே.

சிவபெருமானுக்குப் பிடித்தது கொன்றைமலர். அன்னை பார்வதிக்கு உகந்தது சண்பக மலர். 
அம்மையப்பனாக விளங்கும் ஈசன், திருச்சிற்றம்பலமாகிய சிதம்பரத்தில் திருநடனம் புரிகின்றார்.
அவருடைய இடப் பாகம் கொண்ட உமையவளின் மைந்தனே.ஏழு உலகங்களுக்கும் அன்னையாய்,
சிறப்புப் பொருந்திய அபிராமி என்ற பெயருடன் திருக்கடையூரிலே வீற்றிருக்கும் அன்னைக்கு
அந்தாதியாக நான் பாடிய சொல் மாலை என் உள்ளத்தில் எப்போதும் மணம் வீசி,  முழுமை பெற கார்மேகம்   போலக்  கருணை மழை பொழியும் கணபதியே அருள் புரிவாய்.

13 January 2013

89. ஶ்ரீ வில்லிபுத்தூர்

                                 ஶ்ரீ வில்லிபுத்தூர்

                  கோதை பிறந்தவூர் கோவிந்தன் வாழுமூர்
                  சோதி மணிமாடந்  தோன்றுமூர்
                  நீதியால் நல்ல பத்தர் வாழுமூர்
                  நான்மறைகள் ஓதுமூர்
                  வில்லிபுத்தூர் வேதக்கோனூர்.

                 பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி காட்டும்
                 வேதமனைத்துக்கும்  வித்தாகும் - கோதை தமிழ்
                 ஐயைந்துமைந்தும் அறியாத மானிடரை
                 வையம் சுமப்பதும் வம்பு.

                 திருவாடிப் பூரத்துச் செகத்துதித்தாள் வாழியே
                 திருப்பாவை முப்பதும் செப்பினாள் வாழியே
                 பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே
                 பெரும்பூதூர் மாமுனிக்குப் பின்னானாள் வாழியே
                 ஒரு நூற்று நாற்பத்து மூன்றுரைத்தாள் வாழியே
                 உயரரங்கற்கே கண்ணி யுகந்தளித்தாள் வாழியே
                 மருவாரும் திருமல்லி வளநாடி வாழியே
                 வண்புதுவை நகர்க் கோதை மலர்ப்பதங்கள் வாழியே.

12 January 2013

88. திருவருட்பா - ஆனந்தானுபவம்


            கண்டேன்  களித்தேன்  கருணைத்  திருவமுதம்

            உண்டேன்  உயர்நிலைமேல்  ஓங்குகின்றேன் ---கொண்டேன்

            அழியாத்  திருவுருவம் அச்சோஎஞ்   ஞான்றும்

            அழியாச்சிற்  றம்பலத்தே   யான்.5

            பார்த்தேன்  பணிந்தேன்  பழிச்சினேன்  மெய்ப்புளகம்

            போர்த்தேன்என்  உள்ளமெலாம்  பூரித்தேன் --ஆர்த்தேநின்

            றாடுகின்றேன்  பாடுகின்றேன்   அன்புருவா  னேனருளை

            நாடுகின்றேன்  சிற்சபையை  நான்.6

                    திருச்சிற்றம்பலம்

11 January 2013

87. திருப்பாவை - ஆண்டாள்

         
                                 கூடாரை வெல்லும் சீர்க் கோவிந்தா! உன் தன்னைப்

                                 பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெறு சம்மானம்

                                 நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக

                                 சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே

                                 பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம்

                                 ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பாற்சோறு

                                  மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழிவாரக்

                                  கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்.

                                  ஆண்டாள்  திருவடிகளே சரணம்.

10 January 2013

86. திவ்யப்பிரபந்தம் - பூதத்தாழ்வார்


          உளன் கண்டாய் நன்னெஞ்சே! உத்தமனென்றும்

          உளன் கண்டாய்  உள்ளுவாருள்ளத்து ----உளன்கண்டாய்

          வெள்ளத்தினுள்ளானும் வேங்கடத்துமேயானும்

          உள்ளத்தினுள்ளானென்று ஓர்.

          ஓரடியும் சாடுதைத்த ஒண்மலர்ச் சேவடியும்

          ஈரடியும் காணலாம்  என்னெஞ்சே! ---ஓரடியின்

          தாயவனைக் கேசவனைத்  தண்துழாய்மாலைசேர்

         மாயவனையே மனத்து வை. 

9 January 2013

85. திவ்யப்பிரபந்தம் - பொய்கையாழ்வார்


          வையம் தகளியா  வார்கடலே நெய்யாக

          வெய்ய கதிரோன் விளக்காக ---செய்ய

          சுடராழி யானடிக்கே  சூட்டினேன் சொல்மாலை

          இடராழி நீங்குகவே யென்று.


         வாய் அவனை அல்லது வாழ்த்தாது  கையுலகம்

         தாயவனை அல்லது  தான் தொழா --பேய்முலை நஞ்சு

         ஊணாக உண்டான் உருவொடு  பேரல்லால்

         காணா கண்  கேளா செவி.

8 January 2013

84. திருவருட்பா- மகாதேவமாலை


                      வித்தாகி     முளையாகி    விளைவதாகி

                                  விளைவிக்கும்  பொருளாகி  மேலுமாகிக்

                      கொத்தாகிப்     பயனாகிக்   கொள்வோனாகிக்

                                  குறைவாகி    நிறைவாகிக்   குறைவிலாத

                       சத்தாகிச்   சித்தாகி   இன்பமாகிச்

                                   சதாநிலையாய்    எவ்வுயிர்க்குஞ்    சாட்சியாகி

                       முத்தாகி  மாணிக்க  மாகித்     தெய்வ

                                    முழுவயிரத்   தனிமணியாய்   முளைத்த  தேவே.

                                       
                                                       திருச்சிற்றம்பலம்

7 January 2013

83. ஸர்வ நாயகிக்கு வந்தனங்கள்.


        பத்ரகாளி   துர்கா  பவானி  பராசக்தி

        பரிபாலினி  சித்தரூபிணி   ஸிம்மவாஹனி

        திவ்ய ராஜராஜேஸ்வரி  வித்வபூஷிணி

        மீனலோசனி  வீரமர்த்தினி  விமலினி

        ஸத்யவாணி  நித்யகன்னி தயாபரி----ஓம் நமஹ.

        குண்டலி  சந்திரமண்டலி  இளம்கோமளி

        இன்பசாமளி   சண்டிகா  சாமுண்டி

         பைரவி  சாவித்ரி  ஜெயகாயத்ரி

         அன்பர் நாயகி   ஆபத்பாந்தவி

         தூய வானவி  சோமசேகரி  ஓம் நமஹ.

6 January 2013

82. திருத்தொண்டத்தொகை


               தில்லைவாழ்  அந்தணர்தம்  அடியார்க்கும்  அடியேன்

               திருநீலகண்டத்துக்   குயவனார்க்கும்  அடியேன்

               இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன்

               இளையான் தன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்

               வெல்லுமாமிக  வல்ல  மெய்ப்பொருளுக்கு அடியேன்

               விரிபொழில்சூழ்  குன்றையார்  விறன்மிண்டார்க்கு  அடியேன்

               அல்லிமென் முல்லையந்தார்  அமர்நீதிக்கு  அடியேன்

               ஆரூரன்  ஆரூரில் அம்மானுக்காளே.      -----சுந்தரர்

                                       
                           திருச்சிற்றம்பலம்

5 January 2013

81. திருவருட்பா


            பாட்டுவித்தால்   பாடுகின்றேன்   பணிவித்தால்

                பணிகின்றேன்   பதியே     நின்னைக்

            கூட்டுவித்தால்  கூடுகின்றேன்  குழைவித்தால்

                குழைகின்றேன்  குறித்த  ஊணை

            ஊட்டுவித்தால்   உண்கின்றேன்  உறக்குவித்தால்

                 உறங்குகின்றேன்  உறங்கா  தென்றும்

             ஆட்டுவித்தால்  ஆடுகின்றேன் அந்தோஇச்

                  சிறியேனால்  ஆவ    தென்னே.

                        திருச்சிற்றம்பலம்

4 January 2013

80. திருப்புகழ்--சிதம்பரம்


                 இருவினையின்  மதிமயங்கித்   திரியாதே

                 எழுநரகி    லுழலு நெஞ்சுற்      றலையாதே

                 பரமகுரு    அருள்நி  னைந்திட்  டுணர்வாலே

                 பரவுதரி   சனையை  யென்றெற்  கருள்வாயே

                 தெரிதமிழை   யுதவு  சங்கப்  புலவோனே

                 சிவனருளு   முருக செம்பொற்  கழலோனே

                 கருணைனெறி  புரியு  மன்பர்க்  கெளியோனே

                 கனகசபை  மருவு  கந்தப்  பெருமாளே.


                           திருச்சிற்றம்பலம்

3 January 2013

79. திருவருட்பா- சிற்சத்தி துதி


            பொருணற்    கொடியே  மாற்றுயர்ந்த   பொன்னங்  கொடியே  போதாந்த

             வருணக்       கொடியே   யெல்லாஞ்செய்  வல்லா  ரிடஞ்சேர்  மணிக்கொடியே

             தருணக்       கொடியே   யென்றன்னைத்  தாங்கி  யோங்கும்  தனிக் கொடியே

             கருணைக்   கொடியே   ஞானசிவ  காமக்  கொடியே   யருளுகவே.                                                 திருச்சிற்றம்பலம்

2 January 2013

78.திருவருட்பா - சிற்சத்தி வணக்கம்

 
          ஜோதிக் கொடியே  யானந்த சொரூபக் கொடியே ஜோதியுருப்

          பாதிக்  கொடியே   ஜோதிவலப்  பாகக்   கொடியே யெனையீன்ற

          ஆதிக்  கொடியே  யுலகுகட்டி  யாளுங்  கொடியே  சன்மார்க்க

           நீதிக்  கொடியே  சிவகாம  நிமலக் கொடியே யருளுகவே.

                             
                                   திருச்சிற்றம்பலம்

1 January 2013

77. திருவருட்பா


                                  அனுபவநிலை


         நான் ஆனான்  தான் ஆனான் நானும்தானும் ஆனான்

         தேன் ஆனான் தெள்ளமுதாய்த் தித்தித்து நிற்கின்றான்

         வான் ஆனான் ஞானமணி மன்றில் ஆடுகின்றான்

         கோன் ஆனான் என்னுள் குலவுகின்ற கோமானே.


                              திருச்சிற்றம்பலம்