26 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருத்தலைச்சங்காடு

                                        - தூயகொடி
அங்காடு கோபுரம் வா னாற்றாடு கின்றதலைச்
சங்காடு மேவும் சயம்புவே --

தூய்மையான கொடியானது கோபுரத்தின் மேலே நின்று, கதிரவன் செல்லும் வீதியைத் தொடுகின்ற ஊர்! சுயம்புவாக தானே எழுந்தருளியிருக்கின்ற சிவபெருமான் கோயில் கொண்டுள்ள திருச்சங்காடு
தான் அத்தலம்.

தலைச்சங்காடு  திருவலம்புரத்திற்கு தென்மேற்கில் உள்ளது. தேவாரத்தில் தலைச்சங்கை எனப்படுகிறது.

இறைவன் :சங்கருணாதேஸ்வரர்
இறைவி    : சவுந்தரநாயகி
தீர்த்தம்     : புரசு

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் - விண்ணப்பக்கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ் சோதி

25 August 2013

புள்ளிருக்கு வேளூர் அருட்கூத்தனே


பரிதிபுரி என்ற புள்ளிருக்கு வேளூரில் வீற்றிருக்கின்ற அருட் கூத்தனே!
உன் திருவருளாலன்றி என் உடல் நோய் நீங்குமோ?
பொன்னேர் புரிசடை எம் புண்ணியனே!
இறைவனாம் என் அருமை  அப்பா,
சேவார் கொடி எம் சிவனே,
மையார் மிடற்று எம் மருந்தே, மணியே,
செம்மான் மழுக்கரங்கொள் செல்வச்சிவமே, என் அம்மா,
விரை சேரும் கொன்றை விரிசடையாய்,
விண்ணவர் தம் அரசே,
கொத்தார் குழலி ஒரு கூறுடைய கோவே,
தொண்டர் சிந்தைதனில் ஓங்கும் அறிவே,
இன்பே அருள்கின்ற என் ஆருயிரே,
என் அன்பே
உன்றன் நல்லருள் இல்லையேல் நோதல் தரும் எந் நோயும் நீங்குமோ?
என்னை வருத்தும் நோய்கள் வருந்துமாறு எனக்குத் திருவருள் புரிவீராக.


                                                                           - திருவருட்பா
                                                                           - திருவருட்பிரகாச வள்ளலார்

22 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருவலம்புரம்

                                          - எள்ளுறு நோய்
ஏய வலம்புரத்தை எண்ணாமல் எண்ணுகின்றோர்
மேய வலம்புரத்து மேதகவே -

பிறரால் இகழ்ந்தும், வெறுத்தும் நோக்கக்கூடிய நோய்களை அடையக் கூடியது மானிட உடல்.
இவ்வுடலின் நிலையாமையையும், நோயுற்றுப் படக் கூடிய அவலத்தையும்  உணர்ந்து கொண்டு
உடற்பற்று நீங்கி, உள்ளத்துறையும் திருவலம்புரத்து சிவனை வழிபடுவீராக.

தற்பொழுது 'மேலப்பெரும்பள்ளம்' என வழங்கப்படுகிறது. காவிரி நதிக்கு வலப்புறம் இருப்பதால் வலம்புரம் என்ற பெயர். திருமால் வழிபட்டு வலம்புரிச் சங்கினைப் பெற்ற தலம்.

இறைவன் : வலம்புரநாதர்
இறைவி    : வடுவகிர்க்கண்ணி
தலமரம்     : பனை

திருவருட்பிரகாசவள்ளலார் - விண்ணப்பக்கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ் சோதி

21 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருச்செம்பொன்பள்ளி, திருநனிபள்ளி

                                            - நெறி கொண்டே
அன்பள்ளி ஓங்கும் அறிவுடையோர் வாழ்த்துஞ்செம்
பொன்பள்ளி வாழ்ஞான போதமே -இன்புள்ளித்
தெள்ளியார் போற்றித் திகழும் திருநன்னிப்
பள்ளியார்ந்து ஓங்கும் பரசிவமே -

நன்னெறியில் இயங்கி, அன்பு  நிறைந்தோங்கும் அறிவுடையவர் திருச்செம்பொன்பள்ளியில்  சிவஞானத் திருவுருவமாய்  எழுந்தருளியுள்ள  சிவபெருமானை வாழ்த்துவர்.

தெளிவான உள்ளம் உடையவர் விரும்பும் இன்பம் சிவபோகம்! திருநனிபள்ளியில் நிறைந்து விளங்கும் பரசிவத்தை தெளிந்த மனம் உடையவர் போற்றித் துதிப்பர்.

திருச்செம்பொன்பள்ளி செம்பனார் கோயில்,செம்பொன்னார் கோயில் என்று வழங்கப்படுகிறது.
இறைவன்: சொர்ணபுரீஸ்வரர், இறைவி: மருவார்குழலி.

திருநனிபள்ளி 'புஞ்சை' என்று வழங்கப்படுகிறது. இறைவன்:நற்றுணையப்பர்
இறைவி: மருவார்குழலி

திருவருட்பிரகாசவள்ளலார் - விண்ணப்பக்கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ் சோதி


                   

19 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருப்பறியலூர்

                                         - இளமைச்
செறியலூர் கூந்தல் திருவனையார் ஆடும்
பறியலூர் வாழ்மெய்ப் பரமே -

 அடர்த்தியான கருங்கூந்தலையுடைய இளமங்கையர் திருமகளை ஒத்திருக்கிறார்கள்
 மெய்ப்பொருளாய் சிவபெருமான்  வாழும் திருப்பறியலூரில் இவர்கள் மனமகிழ்வோடு
விளையாடுகிறார்கள்.

இப்போது இதன் பெயர் பரசலூர். அட்டவீரட்டத் தலங்களுள் ஒன்று.

இறைவன் : வீரட்டேசுரர்
இறைவி    : இலங்கொடியாள்
தலமரம்     : வில்வம்

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் - விண்ணப்பக் கலி வெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ் சோதி

18 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருவிளநகர்

                                                        - தேயா
வளநகர் என்று எவ்வுலகும் வாழ்த்தப் படும்சீர்
விளநகர்  வாழ் எங்கண் விருந்தே -

குறைவுபடாத செல்வம் மிக்க வளமான நகர் என்று எல்லோரும் வாழ்த்துகின்ற திருவிளநகரில் வாழ்கின்ற சிவபெருமான் எவ்விடத்தும் நீங்காது நிறைந்து நின்று கண்ணுக்கும், கருத்துக்கும்,
விருந்தாவான்.

மாயூரத்துக்கு கிழக்கில் ஐந்து கி. மீ. தொலைவில் உள்ளது.

இறைவன்:  துறைகாட்டு வள்ளலார்
இறைவி   : வேயுறு தோளி

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் - விண்ணப்பக்கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம்  -  அருட்பெருஞ் சோதி

17 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருமயிலாடுதுறை

                                        - வேளிமையோர்
வாயூரத் தேமா மலர்சொரிந்து வாழ்த்துகின்ற
மாயூரத் தன்பர் மனோரதமே -

தன்னை வணங்கி வாழ்த்துகின்ற அன்பர்களின் மனமாகிய தேரில் வீற்றிருந்து அருள் புரிபவன் மாயூரம் எனும் பதியில் கோயில் கொண்டள்ள சிவபெருமான். மன்மதனும், வானவரும் வாயினிக்க அவன் நாமம்
சொல்லி வாழ்த்த, மாயூரத்து மாமரங்கள் மலர் சொரிந்து வாழ்த்தும்.

காசிக்கு சமமான ஆறு தலங்களில் ஒன்று. மாயூரம் என்றும் வழங்கப்படுகிறது. அம்பாள் மயில் வடிவில் வழிபட்ட தலம். மயில் வடிவம் கொண்டு ஆடிய தாண்டவம் கெளரி தாண்டவம் எனப்படும். எனவே கெளரி
மாயூரம் என்றும் பெயர் பெற்றது.

இறைவன் : மயூரநாதர்
இறைவி    : அபயாம்பிகை
தலமரம்     : மா, வன்னி

திருவர்ட்பிரகாச வள்ளலார் - விண்ணப்பக்கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ் சோதி


16 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருவழுந்தூர்

                                                      - வருத்துமயல்
நாளும் அழுந்தூர்  நவையறுக்கும்  அன்பர் உள்ளம்
நீளும் அழுந்தூர் நிறைதடமே -

நிறை தடம் என்பது தண்ணீர் நிறைந்து காணப்படும் தடாகம் அல்லது குளம். தண்ணீரில் அழுந்தி நீராடுவது தூய்மையைத் தரும். தன்னை வணங்கித் துதிக்கும் அன்பர்களின் உள்ளத் தடாகத்தில் நிறைந்து அருளாகிய ஆனந்தம் தருபவர் திருவழுந்தூர் சிவபெருமான். இவ்வுலக வாழ்க்கையில் துன்பத்தைத்தரும் காமம், வெகுளி, மயக்கம் ஆகிய குற்றங்களை நீக்கி  அருள் புரிகிறார்.

தேரழுந்தூர் என்று வழங்கப்படுகிறது. கம்பர் பிறந்த ஊர். இரும்பிடர்த் தலையார் என்ற தமிழ்ச் சான்றோர் வாழ்ந்த தலம்.

இறைவன் : வேதபுரீஸ்வரர்
இறைவி    : செளந்தராம்பிகை
தலமரம்     : சந்தனம்

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் - விண்ணப்பக்கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ் சோதி

14 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருத்துருத்தி

                                           - பேராக்
கருத்திருத்தி  ஏத்தும்  கருத்தர்க் அருள்செய்
திருத்துருத்தி இன்பச் செழிப்பே -

 தன்னை வணங்குவார்க்கு  இதயத்தில்  பக்தி இன்பம் நாளும் செழித்து வளருமாறு செய்பவன் திருத்துருத்தி என்னும் தலத்தில் கோயில் கொண்டுள்ள சிவபெருமான்.
இறைவனை வழிபட வேண்டும் என்ற உறுதிப் பாட்டில் பிறழாது அவனை வணங்குவார்க்கு  அவன் அருள்
செய்வான்.

இப்போது குத்தாலம் என வழங்கப்படுகிறது. உத்தாலவனம் என்பது மருவி குத்தாலம் ஆனது. உடற்பிணி தீர்க்கும் தலம். கார்த்திகை மாதம் ஞாயிறு இத்தலச் சிறப்பு.

இறைவன் : உக்தவேதீஸ்வரர்
இறைவி    : அமிர்தகிழாம்பிகை
தலமரம்     : உத்தாலமரம்

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் - விண்ணப்பக் கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ் சோதி13 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருவாவடுதுறை

                                         - வீழும் பொய்
தீரா வடுவுடையார் சேர்தற்கு அருந்தெய்வச்
சீரா வடுதுறைஎம் செல்வமே -

பொய்க்கு அழிக்கும் தன்மை உண்டு.  வடு - எப்போதும் அழியாத அடையாளம் .  பொய் சொல்பவர்களை வடுவுடையார் என்கிறார் வள்ளலார். பொய் சொல்வார் இறைவனை அடைய முடியாதவர். கிடைத்தற்கரிய தெய்வச் செல்வமாய்  திருவாவடுதுறையில் வீற்றிருக்கும் சிவபெருமானை பொய்யுரைப்பார் அடையமாட்டார்.

கும்பகோணம் மயிலாடுதுறை சாலையில் உள்ளது. இங்குள்ள நந்தி மிகப் பெரியது. திருமூலர், திருமந்திரம் அருளிய ஊர். தரும தேவதை இறைவனை வழிபட்டு அவருக்கு வாகனம் ஆனது.
சம்பந்தர் தன் தந்தையின் வேள்விக்காக பொற்கிழி பெற்றார். போகருடைய மாணவர் திருமாளிகைத் தேவர் பல அற்புதங்களை நிகழ்த்திய ஊர். சுந்தரர் உடற்பிணிதீர பிரார்த்தித்துக் கொண்ட தலம்.

இறைவன் : மாசிலாமணிநாதர்
இறைவி    : ஒப்பிலாமுலையாள்
தலமரம்     : படர் அரசு

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் - விண்ணப்பக்கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம்  : அருட்பெருஞ் சோதி

''கிறிமொழிக் கிருதரை,'' எனத் தொடங்குகிறது ஒரு திருப்புகழ்.
கிறி என்றால் பொய். கிருது - செருக்கு, கர்வம், அகங்காரம்
அகங்காரம் மிக்கவர் வாய் கூசாமல் பொய் சொல்வர்.

நீதி வெண்பா என்ன சொல்கிறது?
ஆனந் தணர் மகளிர் அன்பாம் குழந்தைவதை
மானந் தரும்பிசித  வார்த்தையிவை - மேனிரையே
கூறவரும் பாவம் குறையாதொவ் வொன்றுக்கு
நூறதிக மென்றே நுவல்.

நூறு பசுக்களைக் கொன்ற பாவம் ஒரு அந்தணனைக் கொன்றால் வரும். நூறு அந்தணர்களைக் கொன்ற பாவம் ஒரு பெண்ணைக் கொன்றால் வரும்.நூறு பெண்களைக் கொன்ற பாவம் ஒரு குழந்தையைக் கொன்றால் வரும். நூறு குழந்தைகளைக் கொன்ற பாவம் ஒரு பொய் சொன்னால் வரும். எனவே பொய் சொல்லக் கூடாது.
11 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்


திருக்கோழம்பம்

                                   - இல்லமயல்
ஆழம்பங் கென்ன அறிந்தோர் செறிந்தேத்தும்
கோழம்பம் வாழ்கருணைக் கொண்டலே -

இந்த இல் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் விருப்பம் ஆழமான சேற்றில் இறங்குவது போல் ஆகும். உள்ளே இழுக்கும் சேற்றிலிருந்து வெளியே வருவது மிகவும் கடினம். அதனாலேயே அதனை மாயை என்பர்.
இந்த உண்மையை உணர்ந்தவர்கள் மயக்கம் தெளிந்து, ஒன்று சேர்ந்து, கருணைக்கடலாய் திருக்
கோழம்பத்தில் அருள்மழை பொழியும் சிவபெருமானை வழிபடுவர்.

இவ்வூர் கொளம்பியூர், திருக்குழம்பியம்  எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. பசுவின் கால் குளம்பு இடறிய போது வெளிப்பட்ட மூர்த்தி. இந்திரன் வழிபட்டதலம். கோகிலம் வழிபட்டமையால் இறைவன் பெயர் 
கோகிலேஸ்வரர்.

இறைவன் : கோகிலேஸ்வரர்
இறைவி    : செளந்தரநாயகி

திருவருட்பிரகாசவள்ளலார் - விண்ணப்பக்கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ் சோதி

10 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருநல்லம்

                                                 - பாடச்சீர்
வல்ல தமிழ்ப்புலவர் மன்னி வணங்கு திரு
நல்லமகிழ் இன்பநவ வடிவே -

புதுமை வடிவாய், இன்ப மயமாய் திருநல்லத்துப் பெருமான் அருள் புரிந்தவாறு வீற்றிருக்கிறார்.  பாடும் திறமை மிக்க  தமிழ்ப்புலவர்கள் அவரை  நாளும் வணங்குகிறார்கள்.

கோனேரிராஜபரம் என வழங்கப்படுகிறது. இங்கு நடராஜர்  மிகப்பெரிய உருவத்தில் காட்சியளிக்கிறார்.

இறைவன் : உமாமகேஸ்வரர்
இறைவி    : அங்கவளைநாயகி
தலமரம்     : அரசு

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் - விண்ணப்பக்கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம்  -  அருட்பெருஞ் சோதி


9 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருவைகல் மாடக்கோயில்

                                                     - ஞாலத்து
நீடக்கோர் நாளும் நினைந்தேத் திடும்வைகல்
மாடக்கோ யிற்குள் மதுரமே -

திருவைகல் மாடக்கோயிலில் வீற்றிருக்கும் இனிமையே வடிவான சிவபெருமானை தகுதி வாய்ந்தவர்கள் நாள்தோறும் நினைந்து துதிக்கிறார்கள்.

இந்த ஊரின்பெயர் வைகல் - கோயில் மாடக்கோயில்.

இறைவன் :வைகல்நாதர்
இறைவி    : கொம்பில் இளங்கோதை

திருவருட்பிரகாசவள்ளலார் - விண்ணப்பக்கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ் சோதி


8 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருநீலக்குடி

                                                - புன்குரம்பை
ஏலக் குடிபுகுந்த எம்மனோர்க்கு உண்மைதரு
நீலக் குடியிலங்கு நிட்களமே -

துன்பம் நிறைந்தை இவ்வுடற் கூட்டை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்கிற என் போன்றவர்க்கு உண்மை ஞானம் தந்து அருள்புரிய திருநீலக்குடியில் களங்கமற்ற தூய வடிவினனாய் வீற்றிருக்கும் சிவபெருமானே, உம்மை வணங்குகிறோம்.

நீலக்குடி ஆடுதுறைப் புகைவண்டி நிலையத்திலிருந்து 4 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. தற்பொழுது
'தென்னலக்குடி' என்று பெயர். நஞ்சை உண்டு இறைவன் நீலகண்டராய் விளங்கும் தலம். மரணபயம்,
 ராகு தோஷம் உள்ளவர்கள் வழிபடுகின்றனர்.

இறைவன்: நீலகண்டேஸ்வரர்
இறைவி  : அநூபமஸ்தனி, பக்தாபீஷ்டதாயினி
தலமரம்   : பஞ்சவில்வம்

திருவருட்பிரகாசவள்ளலார் - விண்ணப்பக்கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ் சோதி

7 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

தென்குரங்காடுதுறை

                                                   - நீக்கமிலா
நன்கு உரம் காணும் நடையோர் அடைகின்ற
தென்குரங் காடுதுறைச் செம்மலே -

நீங்காத நல்ல ஒழுக்கம் எனும் உயர் பண்பில் ஊறித்திளைக்கின்ற நல்லோர்கள் தென்குரங்காடு துறையில் சேர்ந்து வாழ்கின்றனர். செம்மையான பண்பால் தலைமை உடையவனாய்த் திகழ்கின்ற
இறைவனாம் சிவ பெருமான் அவர்களுக்கு அருள் செய்கின்றார்.

இஃது ஆடுதுறை என வழங்கப்படுகிறது. திருவிடை மருதூருக்குக் கிழக்கில் 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. சுக்ரீவன் வழிபட்டதலம்.

இறைவன் : ஆபத்சகாயேச்வரர்
இறைவி    : கொம்பில் இளங்கோதை

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் - விண்ணப்பக்கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம்  - அருட்பெருஞ் சோதி

6 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருவிடைமருதூர்

                                                             - ஓகையுளம்
தேக்கும் வரகுணனாம் தென்னவன்கண் சூழ்பழியைப்
போக்கும் இடைமருதின் பூரணமே -

நிறைந்த மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்த தென்னவன் வரகுணபாண்டியனுக்கு ஏற்பட்ட பழியைப் போக்கி ஆட்கொண்டவன் திருவிடைமருதூர்ச் சிவன். அவனை வணங்குவோம்.

வரகுணபாண்டியன் வேட்டையாடித் திரும்பி வரும் வழியில் அவன் குதிரையின் குளம்பினால் ஒரு அந்தணன் மாண்டான். அதனால் அவனுக்குப் பழி ஏற்பட்டது. ஆலவாய் அண்ணல் அருளியபடி விடைமருதூர் கிழக்கு வாயிலைக் கடந்து உள்ளே புகுந்ததும் அவனைப் பற்றிய பழி நீங்கிற்று.

பட்டினத்தார் பக்தியுடன் பணிந்த இப்பதி கும்பகோணத்துக்கு வடகிழக்கில் 8 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. இது மஹாலிங்கத்தலம் எனப்படுகிறது.

திருவருட்பிரகாசவள்ளலார் - விண்ணப்பக் கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ் சோதி


5 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருநாகேச்சரம்

                                      - சீரோங்கும்
யோகீச் சுரர்நின்று வந்து வணங்குதிரு
நாகீச் சுரமோங்கு நங்கனிவே -

சிறப்புப் பொருந்திய யோகத்தால் விளையும் நன்மைகள் அனைத்தையும்  பெறும் யோகியர்கள் திருநாகேச்சரத்து இறைவன் முன் சென்று நின்று வணங்கி வழிபடுவர்.

திருநாகேஸ்வரம் எனப்படுகிறது.சேக்கிழார் பெருமானுக்கு அபிமானம் மிக்க தலம். நவக்கிரகத் தலங்களுள் ராகுவுக்கு உரிய தலமாகக் கருதப்படுகிறது.

இறைவன்: நாகநாதர்
இறைவி  : குன்றமா முலையம்மை

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் - விண்ணப்பக்கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ் சோதி

4 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

குடந்தைக் காரோணம்

                                        - வாழ்க் கோட்டத்
தேரோண மட்டுந் திகழ்குடந்தை மட்டுமன்றிக்
காரோண மட்டும் கமழ் மலரே -

நம்முடைய உடல் தேர் போன்றது. அதிலே வீற்றிருந்து இறைவன் நம்மை நடத்திச் செல்கிறான்.
அதே போல குடந்தையிலும், குடந்தைக் காரோணத்திலும் சிவமணம் வீசும் வாடாமலராய் அனைவருக்கும் அருள் புரிகிறான்.
காயாரோகணம் என்பது காரோணம் எனவும், தேரோகணம் தேரோணம் எனவும் சிதைந்து
வந்துள்ளது. இவ்வுடம்புடன் மேல் உலகு செல்வது  காயாரோகணம் ஆகும். இவ்வாறு ஒருவர் சித்தி அடைந்த இடம் குடந்தைக் காரோணம்.

மகாமகக் குளத்தின் வடகரையில் அமைந்துள்ள காசிவிஸ்வநாதர் கோயில் இதுவாகும். இங்கு சப்த கன்னியர் சந்நிதி விசேடமானது.

இறைவன் : காசிவிசுவநாதர்
இறைவி   : விசாலாட்சி

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் - விண்ணப்பக்கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ்சோதி

3 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

குடந்தைக் கீழ்க் கோட்டம்

                                            - மாணுற்றோர்
காழ்க்கோட்ட நீங்கக் கருதும் குடமூக்கில்
கீழ்க்கோட்ட மேவுமன்பர் கேண்மையே -

பிற உயிர்களிடம் கொண்டுள்ள வெறுப்பு நீங்கி, ஜீவகாருண்யம் தழைத்து ஓங்கவேண்டும் என்று விரும்புவோர் மாண்புடையவர்கள். அவர்களுடைய நண்பனாய் விளங்குகிறான் குடந்தைக் கீழ் கோட்டத்துச் சிவன்.

கும்பகோணம் நாகேஸ்வரன் கோயில் என வழங்கப்படுகிறது. இங்கு கோயில் கொண்டுள்ள நடராசரை
திருநாவுக்கரசர் தாண்டகப் பாடல்கள்தோறும் ,''குடந்தைக் கீழ்க் கோட்டத்தெம் கூத்தனாரே'' என்று பாடிப் பரவியுள்ளார்.

இறைவன்: நாகேஸ்வரநாதர்
இறைவி : பெரியநாயகி

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் - விண்ணப்பக் கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ்சோதி


2 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

கும்பகோணம்

                                                  - நிலஞ்சுழியாது
ஓணத்தில்  வந்தோ னுடன்றுதித்து வாழ்கும்ப
கோணத்தில் தெய்வக் குலக் கொழுந்தே -

இப்பூவுலகில் வாழ்பவர் வருந்தாது ஆனந்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக திருவோண நட்சத்திரத்தில் பிறந்த திருமால் தன் அடியாருடன் வழிபடும் கும்பகோணத்தில் தெய்வகுலம்
தழைக்குமாறு குலக்கொழுந்தாய் விளங்குபவனே!

இவ்வூர் 'குடந்தை,' எனவும், 'திருக்குடமூக்கு,' எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. கும்பகோணம் என்பது
குடமூக்கு என்பதன் வடமொழிபெயர்ப்பு. குடம் - கும்பம்; கோணம் - மூக்கு.

குடந்தை நகர் கும்பேஸ்வரன் கோயிலே திருக்குடமூக்கு ஆகும். இத்தலப் பெருமையை அப்பர்,''குடமூக்கே குடமூக்கே என்பீராகில் கொடுவினைகள் தீர்ந்தரனைக் குறுகலாமே,'' என்று பாடியுள்ளார்.

இறைவன்: கும்பேஸ்வரர்
இறைவி   : மங்களாம்பிகை

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் - விண்ணப்பக் கலிவெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம்  - அருட்பெருஞ்சோதி

1 August 2013

திருவருட்பா - சிவத்தலங்கள்

திருவலஞ்சுழி

                                            - சேர்ந்த
மலஞ்சுழி கின்ற மனத்தர்க்கு அரிதாம்
வலஞ்சுழி  வாழ் பொன் மலையே -

பொன்னால் செய்யப்பட்ட  மலையைப் போல் கோடி சூரியப் பிரகாசனாய் விளங்குபவர் சிவபெருமான்.
பல்வேறு பிறவிகளினாலும் சேர்ந்துள்ள பாவங்களால் இறைவனைத் துதிக்க விரும்பாதவர்களுக்கு கிடைத்தற்கரியவவனாக திருவலஞ்சுழியில் கோயில் கொண்டுள்ள இறைவா உன்னை வணங்குகிறோம்.

கும்பகோணத்துக்கு மேற்கில் 6 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள இவ்வூரில்  காவிரியாறு வலமாய் சுழித்து ஓடுதலால் வலஞ்சுழி எனப் பெயர் பெற்றது. இது விநாயகருக்கு உரிய தலம். கடல் நுரையினால் ஆன வெள்ளைப் பிள்ளையார் இங்கு சிறப்பு.

இறைவி : பெரியநாயகி
இறைவன்: கற்பகநாதர்
தலமரம்  : வில்வம்

திருவருட்பிரகாசவள்ளலார் - விண்ணப்பக் கலி வெண்பா
திருச்சிற்றம்பலம் - அருட்பெருஞ்சோதி