28 February 2013

திருஅங்கமாலை - தேவாரம்


தலையே நீவணங்காய் - தலை மாலை தலைக்கணிந்து
தலையா லேபலி  தேருந்  தலைவனைத் தலையே நீவணங்காய்.

கண்காள் காண்மின்களோ - கடல் நஞ்சுண்ட கண்டன் றன்னை
எண்டோள் வீசிநின் றாடும் பிரான்றன்னைக் கண்காள் காண்மின்களோ

செவிகாள் கேண்மின்களோ - சிவன் எம்மிறை செம்பவள
எரிபோல் மேனிப்பி ரான்றிற மெப்போதுஞ் செவிகாள் கேண்மின்களோ.

மூக்கே நீமுரலாய் - முது காடுறை முக்கணனை
வாக்கே நோக்கிய மங்கை மணாளனை மூக்கே நீமுரலாய்.

வாயே வாழ்த்துகண்டாய்  - மத யானை யுரிபோர்த்துப்
பேய்வாழ் காட்டகத் தாடும்பி ரான்றன்னை வாயே வாழ்த்து கண்டாய். - அப்பர்

திருச்சிற்றம்பலம்

27 February 2013

திருத்தொண்டத்தொகை

மும்மையா  லுலகாண்ட   மூர்த்திக்கு    மடியேன்
முருகனுக்கும்  உருத்திர  பசுபதிக்கு  மடியேன்
செம்மையே திருநாளைப் போவார்க்கு மடியேன்
திருக்குறிப்புத் தொண்டர்தம் அடியார்க்கு மடியேன்
மெய்ம்மையே திருமேனி வழிபடா நிற்க
வெகுண்டெழுந்த  தாதைதாள் மழுவினா லெறிந்த
அம்மையான் அடிச்சண்டிப் பெருமானுக் கடியேன்
ஆரூரன் ஆரூரி லம்மானுக் காளே.   - சுந்தரர்

திருச்சிற்றம்பலம்

26 February 2013

பரசிவ வணக்கம் - தாயுமானவர்

அங்கு இங்கு எனாதபடி எங்கும் ப்ரகாசமாய்,
ஆனந்த பூர்த்தியாகி,
அருளொடு நிறைந்தது எது? தன் அருள் வெளிக்குளே
அகிலாண்ட கோடி எல்லாம்

தங்கும் படிக்கு இச்சை வைத்து, உயிர்க்கு உயிராய்த்
தழைத்தது எது? மனவாக்கினில்
தட்டாமல் நின்றது எது? சமயகோ டிகளெலாம்
தம்தெய்வம் எம்தெய்வம் என்று

எங்கும் தொடர்ந்துஎதிர் வழக்குஇடவும் நின்றதுஎது?
எங்கணும் பெருவழக்காய்,
யாதினும் வல்லஒரு சித்துஆகி, இன்பமாய்
என்றைக்கும்  உள்ளதுஎது?மேல்

கங்குல்பகல் அறநின்ற எல்லைஉளது எது?அது
கருத்திற்கு இசைந்தது அதுவே;
கண்டன எலாம்மோன உருவெளியது ஆகவும்
கருதிஅஞ் சலிசெய்குவாம்.25 February 2013

அப்பர் தேவாரம்

திருவொற்றியூர்

வெள்ளத்தைச் சடையில் வைத்த வேதகீ தன்றன் பாதம்
மெள்ளத்தா னடைய வேண்டின் மெய்தரு ஞானத் தீயால்
கள்ளத்தைக் கழிய நின்றார் காயத்துக் கலந்து நின்று
உள்ளத்து வொளியு மாகு மொற்றியூ ருடைய கோவே.

திருச்சிற்றம்பலம் 

24 February 2013

தேவாரம் - சுந்தரர்

திருவொற்றியூர்

பவளக் கனிவாய்ப் பாவை பங்கன்
கவளக் களிற்றின் உரிவை போர்த்தான்
தவழும் மதிசேர் சடையாற் கிடம்போல்
உகளுந் திரைவாய் ஒற்றியூரே.

பணங்கொள் அரவம் பற்றிப் பரமன்
கணங்கள் சூழக் கபாலம் ஏந்தி
வணங்கும் இடைமென் மடவா ரிட்ட
உணங்கல் கவர்வா னொற்றி யூரே.

திருச்சிற்றம்பலம்.

23 February 2013

அப்பர் தேவாரம்

திருவொற்றியூர்

ஓம்பினேன் கூட்டை வாளா உள்ளத்தோர் கொடுமை வைத்துக்

காம்பிலா மூழை போலக் கருதிற்றே முகக்க மாட்டேன்

பாம்பின்வாய்த் தேரை போலப் பலபல நினைக்கின் றேனை

ஓம்பிநீ உய்யக் கொள்ளா யொற்றியூ ருடைய கோவே     1


மனமெனுந் தோணி பற்றி மதியெனுங் கோலை யூன்றிச்

சினமெனுஞ் சரக்கை யேற்றிச் செறிகட லோடும் போது

மதனெனும் பாறை தாக்கி மறியும்போ தறிய வொண்ணா

துனையுனு முணர்வை நல்கா  யொற்றியூ  ருடைய கோவே   2

திருச்சிற்றம்பலம்


21 February 2013

Prayers and Meditations

                         
                                               
 Grant, o Lord, that I may be 
like a fire that illumines and gives warmth,
like a spring of water that quenches thirst, 
like a tree that shelters and protects...........
Men are so unhappy and ignorant and have so great a need of help.

My trust in Thee, the certitude within me grow deeper day by day; and day by day too I feel Thy love more ardent within my heart, Thy light more brilliant and yet more sweet; and more and more am I unable to distinguish Thy Work from my life and my individual being from the entire earth. 

O Lord, Lord, Thy Splendour is infinite, marvellous is Thy Truth; and Thy all- powerful Love shall save the world.  -THE  MOTHER
------------------------------------------------
அன்னையின் பிறந்த நாள்
நிலவு முகம் நீள்நீல விழிமலர்கள்
பொங்கித் ததும்பும் ஆனந்தம்
பிறை நிலவின் நடுவே ஒளி வீசும்
மாணிக்கப் பரல்கள் பற்கள்.
மலர்ந்து மகிழ்வைப் பரப்பும்
மந்தகாசப் புன்னகை மொழி,
அமைதியை அன்பை அழகை
ஈர்த்துப் பொழியும் காந்தக்
கண்கள், மனதைச் சுண்டி
இழுத்துத் தன்னுள் இணைக்கும்
பார்வை! அன்னை அன்பின் 
அணைப்பில் அகில உலகும்.
பிறப்பும் இறப்பும் இல்லா உன் பாத
கமலங்களில் கமலங்களைச்
சமர்ப்பிக்கும்  கமலம். 
2 February 2013

105.திருவருட்பா

                                                        நல்ல மருந்து

                              நல்லமருந்து இம்மருந்து - சுகம்
                              நல்கும் வைத்திய நாத மருந்து

                            அருள் வடிவான மருந்து - நம்முள்
                                    அற்புதமாக அமர்ந்த மருந்து
                           இருளற  வோங்கும் மருந்து - அன்பர்க்கு
                                    இன்புருவாக இருந்த மருந்து - நல்ல
                         
                           சஞ்சலம் தீர்க்கும்  மருந்து - எங்கும்
                                    தானேதானாகித்  தழைக்கும் மருந்து
                           அஞ்சலென்  றாளும் மருந்து - சச்சி
                                    தானந்த மாக அமர்ந்த மருந்து - நல்ல
                                                                              - வள்ளலார்

                           அருட்பெருஞ்சோதி  அருட்பெருஞ்சோதி
                           தனிப் பெருங் கருணை அருட்பெருஞ்சோதி
              

1 February 2013

104. திருவருட்பா


                                                           பணித்திறம் வேட்டல்

                                        சிவசண்முக  சிவஞான தேசிகன் திருவடி வாழ்க


                    வாரேனோ   திருத்தணிகை  வழிநோக்கி  வந்தென்கண்  மணியேநின்று
                    பாரேனோ   நின்அழகைப்    பார்த்துலக   வாழ்க்கைதனில்  படும் இச் சோகம்
                    தீரேனோ     நின் அடியைச்  சேவித்தா   னந்தவெள்ளம்  திளைத்தா டேனோ
                    சாரேனோ   நின்அடியார் சமுகம்  அதைச் சார்ந்தவர்தாள்  தலைக்கொள்ளேனோ.

                                                                       ஓம் சரவணபவ