11 July 2015

விரை சேர் சடையாய்


இன்றைய அருட்பா --- 'விரை சேர் சடையாய்'

விரைசேர் சடையாய் விடையாய் உடையாய்
விகிர்தா விபவா விமலா அமலா
வெஞ்சேர் பஞ்சார் நஞ்சார் கண்டா விம்பசி தம்பரனே(1)

அரைசே குருவே அமுதே சிவமே
அணியே மணியே அருளே பொருளே
அந்தோ வந்தாள் எந்தாய் எந்தாய் அம்பல நம்பதியே (2)

உருவே உயிரே உணர்வே உறவே
உரையே பொருளே ஒளியே வெளியே
ஒன்றே என்றே நன்றே தந்தாய் அம்பர நம்பரனே(3)

அருவே திருவே அறிவே செறிவே
அதுவே இதுவே அடியே முடியே
அந்தோ வந்தாள் எந்தாய் எந்தாய் அம்பல நம்பதியே (4)


1. கொடிய பஞ்சு போன்ற நஞ்சினை உண்டதால் நீல கண்டன் எனப் போற்றப்படுபவனே, ஞானசபையான சிதம்பரத்தில் கோயில் கொண்டவனே, மணம் கமழும் சடாமுடியுடையவனே, காளையூர்தி உடையவனே, விளையாடுபவனே, ஒளி நிறைந்தவனே, தூய்மையானவனே,தலைவனே.

2. அரசனே, குருவாகவும்,அமுதமாகவும் விளங்கும் சிவனே. அணியாக,மணியாக அருள்பவனே. பரம்பொருளே, வந்து என்னை ஆள்வாய், சிற்றம்பலத்துப் பதியே.

3.என் உருவாய், உயிராய், உணர்வாய், உறவாய்,சொல்லாய்,பொருளாய்,ஒளியாய் விளங்கி உன்னையே எனக்கு அளித்தவனே!

4.அரு உரு, அறிவு செறிவு, அது இது, அடிமுடி எனவிளங்குபவனே வந்து என்னை ஆட்கொள்வாய்.ஆங்கிலத்தில் ('tongue twisters') என்ற வாக்கிய அமைப்பு உண்டு. பொதுவாகப் பிரசித்தி பெற்ற வாக்கியம் 'She sells sea shells in the sea shore' என்பதாகும்.
தமிழ் மொழியில் இத்தகைய வாக்கியங்கள் நிறைய உள்ளன.  திருப்புகழ், திருவருட்பாஆகிய இலக்கியங்களில் நிறைந்திருக்கும் இவ்வரிகளைப் படிக்கப் படிக்க உச்சரிப்பு சரியாக வரும். உச்சரிப்பு சரியாக அமைந்தால் எழுத்துப் பிழைகள் வராது.
ல, ள, ழ -எழுத்துகள் வரும் வாக்கியங்களை வேகமாகப் படிப்பது ஒரு விளையாட்டு. இந்தப் பாடல்களை பிழையில்லாமல் வேகமாகச் சொல்ல முடிந்தால் ஏற்படும் ஆனந்தத்துக்கு அளவேது?
தமிழ் மொழி இலக்கியங்கள் தமிழோடு பக்தியை வளர்த்ததா,பக்தியுடன் தமிழை வளர்த்ததா?

24 June 2015

வகுப்பறை: நினைவில் வைக்க வேண்டிய நாட்கள்தான் எத்தனை நாட்கள் ...

வகுப்பறை: நினைவில் வைக்க வேண்டிய நாட்கள்தான் எத்தனை நாட்கள் ...: நினைவில் வைக்க வேண்டிய நாட்கள்தான் எத்தனை நாட்கள் சாமிகளா? ஆண்டு முழுவதும் எத்தனையோ நாட்கள் அர்ப்பணிக்கப்பெற்றுள்ளது. அதன் தொகுப்பு கீ...

11 December 2014

அம்மைத் திருப்பதிகம் - திருவருட்பா

சிவகாமி அம்மை மீது பாடப்பட்ட திருப்பதிகம்

அபிராமி அந்தாதி பாடிய அபிராமிப் பட்டர் பதினாறு செல்வங்களைப் பற்றிப் பாடுகிறார்.

வள்ளல் பெருமானோ பதினோரு செல்வங்கள் வேண்டும் என விண்ணப்பிக்கிறார்.

          பொய்யாத மொழியும் மயல் செய்யாத செயலும்வீண்    
                  போகாத நாளும் விடயம்                           
           புரியாத மனமுமுட் பிரியாத சாந்தமும்                   
                    புந்திதள ராத நிலையும்
            
           எய்யாத வாழ்வும்வே றெண்ணாத நிறைவும்நினை                                                                                                    என்றும்மற வாத நெறியும்
             இறவாத தகவும்மேற் பிறவாத கழியும்இவ்          
                    ஏழையேற் கருள்செய் கண்டாய்              
                                                                                        
            கொய்யாது குவியாது குமையாது மணம்வீசு
                      கோமளத் தெய்வ மலரே                      
           கோவாத முத்தமே குறையாத மதியமே
                      கோடாத மணிவி ளக்கே                              
                                                                                       
             ஐயான னம்கொண்ட தில்லையம் பதிமருவும்                    
                       அண்ணலார் மகிழும் மணியே                                
            அகிலாண்ட  மும்சரா சரமும்ஈன்  றருள்பரசி
                       வானந்த வல்லி உமையே.        (பாடல் எண் 3, திருவருட்பா நான்காம் தொகுதி)

பொய் சொல்லாத வாய்,
மயக்கம் செய்யாத செய்கை,
பயன் இல்லாது கழியும் வாழ் நாள்,
ஐம்புல ஆசை கொள்ளாத உள்ளம்,
உள்ளத்தில் இருந்து நீங்காத அமைதி,
அறிவு தளராத நிலை,
வறுமையால் தாழ்வடையாத வாழ்க்கை,
குறைகளை நினைந்து வருந்தாத மனநிறைவு,
எந்த நாளும் உன்னை மறவாத செந்நெறி,
இறத்தலும் பிறத்தலும் அற்ற சிவகதி - இவற்றை எனக்கு அருளுவாய்.

யாரை அருளுமாறு கேட்கிறார்?
அண்டசராசரங்களையும், அவற்றுள் வாழ்கின்ற அத்தனை ஜீவராசிகளையும்
படைத்தும் காத்தும் திருவிளையாடல்    புரிகின்ற   சிவானந்த வல்லியாம்
உமையம்மையைக் கேட்கிறார்.

அவள் எத்தகையவள்? பறிக்கமுடியாத, குவிவதும் வாடுதலும் இல்லாத
நறுமணம் வீசும் அழகிய தெய்வ மலர்! கோர்க்கப்படாத முத்து! தேய்தலும்
வளர்தலும் இல்லாத முழுநிலவு! கோணாத மணிவிளக்கு! தில்லையம்பதியில்
ஐந்து முகத்தோடு எழுந்தருளியிருக்கின்ற அண்ணல் மகிழும் மணி!

இந்தப் புத்தாண்டில் அன்னை சிவகாமி அனைவருக்கும் அனைத்து நலங்களையும்
தந்து அருள் புரிவாளாக.


                                                                                                              
                                                                               
19 November 2014

Prayers and Meditations - The Mother


October 16, 1914

It is Thy Will that I should be like a channel, always open,

always wider, through which Thy forces may pour

themselves in abundance on the world ....................

O Lord, let Thy Will be done.

Am I not Thy Will and Thy consciousness in a felicity supreme?

The being grows immeasurably in largeness and becomes

vast like the Universe.                               - The Mother

17 November 2014

RADHA'S PRAYER

                 RADHA’S PRAYER


O Thou whom at first sight I knew for the Lord of my being and my God, receive my offering. Thine are all my thoughts, all my emotions, all the sentiments of my heart, all my sensations, all the movements of my life, each cell of my body, each drop of my blood. I am absolutely and altogether Thine, Thine without reserve. What Thou wilt of me, that I shall be. Whether Thou chooses for me life or death, happiness or sorrow, pleasure or suffering, all that comes to me from Thee will be welcome. Each one of Thy gifts will be always for me a gift divine bringing with it the supreme Felicity.                                                                                   13 January 1932

MY aspiration to Thee, O Lord, has taken the form of a beautiful rose, harmonious, full in bloom, rich in fragrance. I stretch it out to Thee with both arms in a gesture of offering and I ask of Thee: If my understanding is limited, widen it; if my knowledge is obscure, enlighten it; if my heart is empty of ardors, set it aflame; if my love is insignificant, make it intense; if my feelings are ignorant and egoistic, give them the full consciousness in the Truth. And the “I” which demands this of Thee, O Lord, is not a little personality lost amidst thousands of others. It is the whole earth that aspires to Thee in a movement full of fervor.

O my Sweet Master, my heart is a flaming chapel, and Thou art seated there permanently like the sublimes of idols; so it is that Thy form appears to me, clothed in magnificence, in the midst of the flames consuming my heart for Thee, and at the same time, in my head, I see Thee, know Thee as the Inconceivable, the Unknowable, the Formless; and in this double perception, this double knowledge, lies the plenitude of contentment.

O MY beloved Lord, my heart is bowed before Thee, my arms are stretched towards Thee imploring Thee to set all this being on fire with Thy sublime love that it may radiate from there on the world. My heart is wide open in my breast; my heart is open and turned towards Thee, it is open and empty that Thou mayst fill it with Thy divine Love; it is empty of all but Thee and Thy presence fills it through and through and yet leaves it empty, for it can contain also all the infinite variety of the manifested world. . . .O Lord, my arms are outstretched in supplication towards Thee, my heart is wide open before Thee, that Thou mayst make of it a reservoir of Thy infinite love.“Love me in all things, everywhere and in all beings” was Thy reply. I prostrate myself before Thee and ask of Thee to give me that power.

THERE is a Power that no ruler can command; there is a Happiness that no earthly success can bring; there is a Light that no wisdom can possess; there is a Knowledge that no philosophy and no science can master; there is a Bliss of which no satisfaction of desire can give the enjoyment; there is a thirst for Love that no human relation can appease; there is a Peace that one finds nowhere, not even in death. It is the Power, the Happiness, the Light, the Knowledge, the Bliss, the Love, the Peace that flow from the Divine Grace.14 November 2014

Prayers and Meditations - The Mother

August 25, 1914

O Lord, let Thy Will be done.

Thy work be accomplished.

Fortify our devotion,

increase our  surrender,

give us light upon the path.

We erect Thee within us as our supreme Master

that Thou mayst become supreme Master of all the earth.

Our speech is still ignorant ; enlighten it.

Our aspiration is still imperfect : purify it.

Our action is still powerless: make it effective.

O Lord, the earth groans and suffers;

chaos has made this world its abode.

The darkness is so deep that Thou alone canst dispel it.

Come, manifest thyself, that Thy work may be accomplished.

12 November 2014

Prayers and Meditations - The Mother

January 31, 1914

O Lord, 
Divine Master of love, 
we want to be conscious of Thee and Thee alone,
be identified with Thy supreme law each time we choose, 
so that it may be Thy Will which moves us, 
and that our life be thus effectively and integrally consecrated to Thee.

IN THY LIGHT WE SHALL SEE, 
IN THY KNOWLEDGE WE SHALL KNOW, 
IN THY WILL WE SHALL REALISE.